Търсене в този блог

16.08.2013 г.

Конгресът - Георги Кирков

 

     След два дни — на 9-того — в хубавия град Сливен ще се съберат на годишен национален конгрес прате­ниците на Българската работническа социалдемократи­ческа партия, за да изразят волята на организираните в името на научния социализъм български работници и да решат ред въпроси, които са от голямо значение и жизнен интерес както за самата партия и нейните по-нататъшни действия, тъй и за социалистическото дело изобщо в нашето отечество.

     Трябва да се знае, че конгресът няма да бъде нито един лъжливо бляскав парад, нито една любителска разходка до Сливен, каквито са изобщо конгресите на буржоазните партии у нас, а един мирен събор на до­верениците на партията, едно другарско съвещание на скромните ратници на социалистическото дело в Бъл­гария с цел да изнамерят нови средства за агитация и пропаганда и да изковат нови оръжия, необходими в широката неравна борба, която те и партията водят както за благото на бъдещето на работническата кла­са, тъй и за коренното премахване на днешната дъл­бока несправедлива обществена наредба.

     Ето защо за никого не трябва да бъде чудно, ако конгресът бъде ознаменуван не с трескави фрази, а с жежки диспути и строга критика. Социалистическата партия има това важно предимство пред другите пар­тии у нас, че тя е извънредно строга спрямо своите действия и действията на своите членове. Нищо в ней­ните решения не може да мине в практиката, ако не бъде предварително подхвърлено на строга всестранна критика. Свободата на критиката е за нея едно сред­ство, което и дава пълна възможност безпогрешно да намира истината и което тя под никакви условия и съображения не би се решила да потъпче и пренеб­регне. В свободата на критиката тя вижда и почита един принцип, в основата на който лежи стремлението към истината. Нему именно тя дължи своето интелек­туално могъщество и трайни успехи и поради това ви­соко го прокламира както в своя печат, тъй и в своите конгреси, тъй и навред, дето и се представи случай да каже своята дума.

     В тазгодишния партиен конгрес пратениците на партията ще има да разгледат ред въпроси и да ги ре­шат тъй, както изискват нуждите и диктуват интере­сите на партията и социалистическото дело. Първо мя­сто между тия въпроси държат въпросите за отноше­нието на партията към земледелческото движение, за пропагандата и агитацията, за кооперациите и детин­ския труд у нас. Всеки един от тия въпроси живо за­сяга партията и Ц[ентралния] комитет е сторил мно­го добре като е наредил специални реферати по тях. По този начин конгресът ще спечели твърде много, и то не само откъм време, но и откъм ясност и опреде­леност в израза на теченията, господствующи в редове­те на партията по тия въпроси.

     Нека прочее се надяваме, че решенията, които ще се вземат по тях, ще бъдат най-сполучливите и най- плодотворните както за партията, тъй и на социалисти­ческото дело. Нека другарите делегати във всичките си действия винаги се намират при пълното съзнание на високия дълг към работническата класа и винаги имат близо до сърцето си бъдещето на социалистиче­ското движение у нас. Партията очаква от тях нова мощ, нови източници за плодотворна работа, нови оръ­жия за борба, защото борбата е нейната естествена сфера, защото само чрез борба неуморна и упорита борба, водена с беззаветна преданост и дълбока вяра в собствените си сили и правота на делото, тя ще може да осъществи своя свещен идеал — коренното преобръщание на днешното общество в общество социали­стическо, дето всички плодове на труда ще отиват в ръцете на тия, които ги създават.

 

 

Работнически вестник,                                Печата се по текста

   45-46, 7 юли 1900                                   на в. „Работнически вестник"

 

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар