Търсене в този блог

17.09.2016 г.

За книгата „Произход на семейството, частната собственост и държавата” на Фридрих Енгелс


 

 

Произведението е  написано от Енгелс за два месеца – от края на март до края на май 1884 г. Подреждайки ръкописите на Маркс, Енгелс открил подробен конспект на книгата на американския етнограф и историк  Луис Х. Морган „Първобитното общество”, който бил съставен от Маркс през 1880-1881 г. и съдържал множество негови критични бележки и собствени становища, а също и допълнения от други източници. След като се запознал с този конспект и се убедил, че книгата на Морган потвърждава изработеното от Маркс и от него материалистическо схващане на историята и утвърдилите се у тях възгледи за първобитното общество, Енгелс сметнал за необходимо да напише специален труд, като използвал широко бележките на Маркс, както и някои изводи и фактическия материал, съдържащи се в книгата на Морган. Енгелс гледал на това като изпълнение до известна степен на завета на Маркс. При работата над книгата Енгелс използвал многобройни и разнообразни допълнителни материали от свои собствени изследвания върху историята на Гърция и Рим, на древна Ирландия, на древните германци и т.н.

Първоначално Енгелс възнамерявал да напечата труда си в легалното теоретично списание на немската социалдемокрация „Neue Zeit” /”Ново време”/, но по-късно се отказал от този план, тъй като смятал, че поради своята политическа насоченост това произведение не може да бъде напечатано в Германия при действието на изключителния закон против социалистите. Книгата излязла в началото на октомври 1884 г. Първоначално германските власти пречели на нейното разпространение, но по-късно тези трудности били преодолени и следващите издания на книгата, второто – 1886 и третото – 1889 г., излезли вече в Щутгарт. В сравнение с първото издание в тях не били направени никакви изменения. Първите преводи на книгата на чужди езици – на полски, румънски и италиански – се появили през 1885 г., като италианският превод бил редактиран от самия Енгелс. Той редактирал и датския превод, излязъл през 1888 г. Първото издание било преведено и на сръбски.

През 1890 г. във връзка с натрупването на нов материал по историята на първобитното общество Енгелс пристъпва към подготовка на ново издание на своята книга. В процеса на работата той проучил цялата най-нова литература по въпроса, по-специално трудовете на руския учен М.М.Ковалевски, внесъл в първоначалния текст много изменения и поправки, а също и значителни допълнения, особено в главата за семейството, взимайки предвид най-новите постижения на археологията и етнографията. Измененията и допълненията потвърдили изводите на Енгелс, направени в първото издание на книгата. Тези изводи запазили своето значение и по-късно: развитието на науката показало цялата правилност на основните положения в произведението на Енгелс, макар някои подробности, взети от книгата на Морган, да се нуждаят в светлината на новите научни данни от известно уточнение, като например Моргановата периодизация на първобитната история, терминологията, с която той си служи във връзка с това и т.н.

Четвъртото поправено и преработено издание на книгата излиза в Щутгарт през 1891 г. и по-късно в него не са правени никакви изменения. Докато Енгелс е бил жив излизат още две издания – през 1892 и през 1894 г., които представлявали просто препечатване на четвъртото издание. От това издание били направени първите преводи на френски, като преводът и редакцията са на Лаура  Лафарг – една от дъщерите на Маркс. Това става през 1893 г. В същата година книгата е преведена и на български, а скоро след това и на английски и на испански. На руски книгата излиза през 1894 г. в Петербург и това било първото произведение на Енгелс, издадено легално в Русия. До Октомврийската революция има още десет издания. По-късно тя била нееднократно издавана на руски и на други езици.

Произведението на Фридрих Енгелс става известно на българския читател още при първите стъпки на социалистическото движение в страната. В труда си “Що е социализъм и има ли той почва у нас”, основоположникът на научния социализъм в България  Д.Благоев черпи аргументи от книгата на Енгелс като превежда три глави от нея. По-късно в статията си “Семейството” Д.Благоев широко популяризира енгелсовото произведение. Първото издание на книгата на Енгелс излиза на български под заглавието ”Произхождението на фамилията, частната собственост и господарството” в Сливен през 1893 г. Следващото издание е отпечатано в партийната социалистическа книжарница през 1909 г.  в голям за времето си тираж – 2000 бройки. Две нови издания на този труд на Енгелс излизат през 1932 г. Едното издание е на ръководената от партията книжарница ”Екзарх Йосиф”, а другото издание е на частен издател-партиен член. При тежките условия на фашистката диктатура това е голям успех на партийното книгоиздаване.

Части и извадки от книгата са печатани многократно в партийния печат. Но особено трябва да се отбележи сборникът “Пътят на човечеството от дивачеството през варварството към цивилизацията” /1937 г./, в който е поместена последната глава от произведението на Енгелс. За да се заблуди фашистката цензура, издателите находчиво са скрили името на автора под псевдонима ”Д-р Енг”.  След 9-ти септември 1944 г. книгата е издавана многократно.

В “Произход на семейството, частната собственост и държавата” Енгелс изследва основните черти на развитието на първобитнообщинния строй. Той проследява изменението на формите на брака и семейството във връзка с икономическия прогрес на обществото, анализира процеса на разлагането на родовия строй чрез примера на три народа – гърци, римляни и германци – и икономическите причини за това разлагане. По-нататък Енгелс показва, че увеличаването на производителността на труда и разделението на труда са довели до възникването на размяната и частната собственост, до разрушаването на родовия строй и до образуването на класите. В произведението се изяснява  развитието на семейните отношения в различните социално-икономически формации; разкрива се произхода и същността на държавата. Възникването на класови противоречия извикало на живот държавата като оръдие за защита на интересите на господстващата класа.

Основните изводи, до които стига Енгелс в книгата си:

1. Частната собственост, класите и държавата не са съществували винаги, а са възникнали на определено стъпало от икономическото развитие;

2. Държавата в ръцете на експлоататорските класи винаги е само оръдие за насилие и потискане на широките народни маси;

3. Класите ще изчезнат също тъй неизбежно, както неизбежно са възникнали в миналото. С изчезването на класите неизбежно ще изчезне и държавата.

Книгата на Енгелс ”Произход на семейството, частната собственост и държавата” е важен принос в учението на марксизма за обществото и до днес не е изгубила своята актуалност.