Търсене в този блог

24.04.2016 г.

Димитър Благоев и левите идеи - доц. Кирил Караджов

 

 


При организирането на предизборната кампания на БРСДП от 25 октомври до 24 ноември 1913 г. Димитър Благоев и съратниците му се обявяват и изявяват като социалисти. Поучителен за днешните леви партии е фактът, че нейните първи ръководители, начело с Дядото, разкриват антикапиталистическия, социалистическия характер на политическата си дейност.


В  "Манифест към работниците-избиратели в България"

от 25 октомври 1913 г. и в други предизборни документи те настъпателно изобличават вътрешната и външната политика на буржоазията и на нейните партии. Изясняват, че българският капитал е "извънредно лаком и експанзивен". Че политиката на тази класа "е била и продължава да бъде грабителска вътре в страната". Посочват, че след Освобождението изпъква алчността на българската буржоазия и на нейните партийни формирования "за заграбване на нови земи, за обсебване на нови природни богатства". ("Работническа вест", 20 октомври 1913 г., бр. 144).

В предизборния "Манифест" Димитър Благоев определя заедно със съратниците си задачи, чието решаване надхвърля рамките на господстващия тогава у нас капитализъм. В него се изтъква, че БРСДП ратува:
1. "За пълно народно самоуправление";
2. "За народна милиция, която да въоръжи народа и разоръжи неговите потисници";
3. "За народна просвета и възпитание в духа на международната солидарност и срещу национализма, шовинизма и реваншизма";
4. "За пълна и всестранна защита на труда, работническо законодателство, задължително държавно осигуряване живота на работниците";
5. "За безплатна медицинска и аптекарска помощ, безплатни лекове, безплатно погребение";
6. за замяна "на всички преки и косвени данъци" "с един общ прогресивно-подоходен данък";
7. "За анкетиране делата на бившите и сегашните управници във връзка с войната и нейните последствия, привличане към отговорност всички граждани и военни лица, уличени в кражби, неизпълнение на длъжността си, злоупотреба със службата, с живота на народните синове през време на войната". ("Работническа вест", 25.10.1913 г., бр. 144).

Тази предизборна платформа на БРСДП е насочена против последиците на опустошителната междусъюзническа война. Отразявайки потребностите на страдащото тогава мнозинство от българския народ, тя е дълбоко социална.
Години след 10 ноември 1989 г. правителството на левицата и национално-патриотичните сили би могло да заимства основните нейни моменти. В резултат то би се изявило като ефективно и полезно за работниците, служителите и трудещите се селяни, за мнозинството българи и българки.
Изборната кампания на БРСДП през октомври-ноември 1913 г., ръководена от Димитър Благоев, е антикапиталистически насочена. В "Манифеста" Димитър Благоев и съратниците му разкриват, че антивоенните, национално-патриотичните и социалните задачи на партията могат да бъдат решени успешно и последователно в резултат на ликвидирането на капиталистическата икономика и политическа система в страната, на замяната й със социалистическа.
"Социализмът - ето спасението ви. - казват те на работниците в обръщението си към тях - Само чрез него вие ще можете да подобрите живота си и да се подготвите за туряне край на днешната обществена уредба - първоизточникът на вашата мизерия, на вашето робство.

Всички под това чисто и славно знаме!

Под него вие ще станете непобедима сила на 24 ноември... Стечете се на този важен ден под знамето на социализма и с червено-винената бюлетина в ръка гласувайте за кандидатската листа на Работническата социалдемократическа партия. Тази бюлетина е бюлетината на освободителния социализъм...
Долу капитализмът, долу съвременната буржоазия и монархията!
Да живее социализмът! Да живее освободителният труд!
ЦК на Работническата социалдемократическа партия:
Д. Благоев, Г. Кирков, В. Коларов,  Хр. Кабакчиев, Г. Димитров" ("Раб. вест", 25.10.1913 г., бр. 144)


През целия предизборен месец от 25 октомври до 24 ноември 1913 г. печатният орган на БРСДП е изпълнен с уводни и редакционни статии с ярък антикапиталистически характер. Редколегията се обръща към партийните членове с апел да удвоят енергията си "за социалдемократически агитки" и да разнесат лозунгите на партията "във всички среди, гдето има експлоатирани, подтиснати и онеправдани". ("Работническа вест", 2 ноември 1913 г., бр. 150). Тя призовава работниците от градовете и селата "да се откъснат от партиите, крепящи днешното капиталистическо общество и да се сплотят в една самостоятелна революционна сила" ("Раб. вест", 3 ноември 1913 г., бр. 151).
"Причините за войните се крият в основата на капиталистическото общество и само премахването на това общество може да тури край на войните". Само социализмът носи истинско и пълно освобождение на пролетариата, на цялото трудещо се человечество, пише в "Работническа вест" на 3 ноември 1913 г.
В политически преглед, озаглавен "Глад и мизерия", печатният орган на БРСДП обяснява тези социални недъзи в онова време с типа на обществото. Авторът на прегледа разкрива, че "работническата мизерия е постоянен съюзник на капиталистическото общество", който "прие особено остри форми преди и след войната" ("Раб. вест", 12 ноември 1913 г.). Вестникът съобщава, че състоялият се

грамаден социалистически митинг

в Плевен с оратори Т. Луканов и Г. Кирков е приел резолюция. Че в нея присъстващите са се обявили против "класовото господство на буржоазията и за социализъм. Органът на партията, съобщавайки трите селища, в които е имало събрания, издига лозунг "Напред в изборната борба за победата на социализма". В следващия си брой осведомява за предстоящия на 17 ноември голям митинг против противонародната, разбойническа и предателска политика на всички буржоазни партии и техните оръдия ("Раб. вест", 15 ноември 1913 г., бр. 161)
Един ден преди изборите за ХVI Обикновено народно събрание в партийния орган е отпечатана уводната статия "Напред към изборните урни"! В нея се обяснява, че "да гласуваме за социалдемокрацията... означава да гласуваме... против експлоатацията на труда, за социализъм, против капитализма и монархията". Призовават се избирателите: "Напред с червено-винената бюлетина за победата... над окървавената монархия на имотните класи и династията, за победата на освободителния социализъм над човекоубийствения капитализъм!" Статията завършва с лозунга "Да живее победата на социализма!" ("Раб. вест", 23.11.1913 г., бр. 165)

Наистина ли диалектическите материалисти, реалистите Димитър Благоев и първите му съратници са смятали, че в резултат на значителна победа на БРСДП в изборите ще бъде ликвидирана капиталистическата икономическа и политическа система и на нейно място ще се устрои социалистическа? Те не са били утописти. Издигайки лозунга "Да живее победата на социализма!", те са имали предвид значителен изборен успех на социалистическата (социалдемократическата) партия, която при мнозинство в Народното събрание ще воюва за установяването на реален социализъм. Именно това е ясно изразено в "Манифеста". Обръщайки се към работниците-избиратели, те заявяват: Нека повторим - само чрез социализма като идеология вие ще можете да се подготвите за

туряне край на днешната обществена наредба.

На своя ХIХ конгрес в края на януари и началото на февруари през 1990 г. БКП възприе теорията (и стратегическата цел) за демократическия социализъм. Която стана основа на програмата на БСП, изработена през 1994 г. Но в предизборните кампании през следващите години БСП мълчи за демократичния социализъм (като теория), не разкрива необходимостта от преодоляване на дивия капитализъм у нас с присъщите му големи пороци и за установяване на социализъм като реално общество с помощта на съвременна теория за социализма. Не се забелязват и практически усилия за формирането на социалистическо общество у нас.

 

Източник: вестник ДУМА,  02.11.2006 г.

 

 

 

 


 

Няма коментари:

Публикуване на коментар