Търсене в този блог

11.09.2013 г.

Развитието на социализма от утопия в наука - Фридрих Енгелс

      Трудът на Фр. Енгелс „Развитието на социализма от утопия в наука" е написан в началото на 1880 г. ка­то самостоятелно популярно изложение на съдържа­щите се в първите три глави на „Анти-Дюринг" ми­сли. За пръв път се печата на френски език в спи­санието „La Revue sociliste" в три последователни книжки от март, април и май 1880 г. и като отделна брошура през същата година. От френски език са преведени първите издания на полски и италиански език. На немски език излиза през 1883 г. и до смърт­та на Фр. Енгелс претърпява четири издания, по­следното от 1891 г. От немски език са преведени по­вече от изданията на европейските езици.

      Под заглавие „Развитие на научния социализъм" трудът на Фр. Енгелс излиза на български език още през 1890 г. Това е първото издание на произведение на класиците, излязло самостоятелно в брошура у пас. Преведено е от руски език от Евтим Дабев, с предговор от преводача. Отпечатва се в Габрово, в зародиша на работническото движение и на работни­ческата класа. Социалистическите идеи са още смът­ни, но привлекателни. „Когато Дабев ни предложи да съберем известна сума за издаване на български преведената от него книга на Фридрих Енгелс „Раз­витие на социализма от утопия в наука" — разказва Стоян Ноков (тогава той е ученик, а Е. Дабев е учител), — ние веднага се съгласихме и се почувству­вахме горди, че ще спомогнем за разпространението на социализма в България." / Стоян Ноков. Студентски спомени от Женева. (1889— 1894). — Исторически преглед, 1956, кн. 4, стр. 81—103. /

      Този труд на Фридрих Енгелс намира широко за времето си разпространение и има определена роля за пропагандата на марксистките идеи в България.

      Втори превод на „Развитието на социализма от уто­пия в наука" излиза през 1906 г. в превод на Георги Бакалов като № 18 на библиотека „Работнически другар", втора серия, под заглавие „Развитие на научния социализъм". Отпечатан е в Ямбол. Този превод със същото заглавие претърпява още две из­дания — в 1905 г., издание на партийната социали­стическа книжарница — София, и в 1919 г. като № 14 от Социалистическа библиотека, с обяснителна бе­лежка от преводача. Същият превод излиза и в САЩ през 1918 г., в Гранит Сити, издание на Съюзната со­циалистическа книжарница, за българските работници-емигранти, намиращи се на работа в Америка.

      Третият превод е на Иван Ганчев. Публикува се под заглавие „Диалектическият метод" и представля­ва част от труда. Издание е на библиотека „Факел", откупено от Общото работническо дружество „Осво­бождение" и обявено за № 60 на „Комунистическа агитационна библиотека."

       Отделни откъси от труда на Фридрих Енгелс изли­зат като част от други издания през 1892 г., в перио­дичния печат — в сп. „Социалдемократ" през 1892 г., в три последователни броя на вестник „Научна три­буна" от ноември 1934 г. и др.

       Заедно с цялата марксистко-ленинска книжнина този труд на Фридрих Енгелс намира още по-широко разпространение след  9 септем­ври 1944 г. През 1945 г. излизат две издания в ти­раж общо 30 000 екземпляра. През 1947 г. "Партиздат" пусна ново издание в тираж 10 000 екз., а в 1954 г. — още едно в 5000 екз. тираж. Трудът е вклю­чен в том II на Избрани произведения в два тома на Карл Маркс и Фридрих Енгелс, претърпял две издания (1951 и 1957 г.) в общ тираж 20 000 екз. Същият е отпечатан и в том 19 от Съчиненията на Карл Маркс и Фридрих Енгелс.

       Откъси от труда на Фридрих Енгелс са публикува­ни в сборници като: „Карл Маркс и Фридрих Енгелс за религията" (1957), „Маркс и Енгелс за възпита­нието и образованието" (1950) и др.

       Настоящото издание е подготвено въз основа на том 19 от Съчиненията на К. Маркс и Ф. Енгелс.

 

                                                                                   От Издателството на БКП

 

 

                   ПРЕДГОВОР КЪМ ПЪРВОТО НЕМСКО ИЗДАНИЕ НА

              „РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛИЗМА ОТ УТОПИЯ В НАУКА"

 

      Предлаганата брошура възникна от три глави на моя труд „Превратът в науката, извършен от госпо­дин О. Дюринг", Лайпциг, 1878 г. Аз ги обединих за моя приятел Пол Лафарг, за да ги преведе на френ­ски език, и прибавих още някои пояснения. Прегле­даният от мене френски превод бе отпечатан най-на­пред в „Revue socialiste", а след това излезе отдел­но под заглавие „Утопичен социализъм и научен со­циализъм", Париж, 1880 г. Едно издание на полски език, направено по френски превод, току-що е изляз­ло в Женева под заглавие „Утопичен и научен социа­лизъм", печатница „Заря", Женева, 1882 .

      Изненадващият успех на превода на Лафарг в страните, в които се говори френски, и особено в самата Франция, ме накара да си задам въпроса, да­ли няма да бъде също така полезно и едно отделно немско издание на тези три глави. В същото време редакцията на цюрихския „Sozialdemokrat"  ми съ­общи, че в Германската социалдемократическа пар­тия общо се изказва желанието да се издават нови пропагандни брошури, и ме запита не бих ли се съг­ласил да определя за тази цел посочените три глави. Аз, разбира се, дадох съгласието си и й предоставих труда си.

      Но първоначално той съвсем не бе написан за не­посредствена пропаганда сред народа. Как можеше да послужи за такава цел един преди всичко чисто научен труд ? Какви изменения във формата и съдържанието бяха необходими ?

      Що се отнася до формата — само многото чужди думи можеха да предизвикат съмнение. Но още Ласал в своите речи и пропагандни брошури не пестеше особено много чуждите думи и доколкото ми е изве­стно, от това не се оплакваха. А оттогава насам наши­те работници много повече и много по-редовно са чели вестници и поради това много повече са свикна­ли с чуждите думи. Ограничих се с отстраняването на всички излишни чужди думи. При неизбежните чужди думи се отказах от прибавяне към тях на та­ка наречените обяснителни преводи. Защото неиз­бежните чужди думи — в повечето случаи общопри­ети научно-технически термини — не биха били неиз­бежни, ако можеха да се преведат. Следователно пре­водът изопачава техния смисъл; вместо да разясни, той обърква. Устното разяснение в такива случаи помага много повече.

      А що се отнася до съдържанието, мисля, че мога да твърдя, че то няма да затрудни много германски­те работници. Изобщо труден е само третият раз­дел — но много по-малко за работниците, чиито об­щи условия на живот той обхваща, отколкото за „об­разованите" буржоа. При многобройните обяснител­ни допълнения, които направих тук, аз наистина имах предвид не толкова работниците, колкото „об­разованите" читатели — хората като г-н депутата фон Айнерн, г-н тайния съветник Хайнрих фон Зибел и други трайчкевци, които са обзети от непреодоли­мия стремеж отново и отново да демонстрират черно на бяло своето страхотно невежество и произтичащо­то от него колосално неразбиране на социализма. Ко­гато Дон Кихот се сражава с вятърни мелници, това напълно отговаря на неговия сан и на неговата ро­ля; но на Санчо Панса ние в никакъв случай не мо­жем да позволим подобно нещо.

      Такива читатели сигурно ще се учудят, като се на­тъкнат в една скицирана история на развитието на социализма на Кант-Лапласовата космогония, на съвременното природознание и на Дарвин, на кла­сическата немска философия и на Хегел. Но работа­та е там, че научният социализъм е предимно немски продукт и можеше да възникне само у нацията, чия­то класическа философия бе запазила жива традиция­та на съзнателната диалектика, т. е. в Германия *. Материалистическото разбиране на историята и не­говото специално прилагане към съвременната кла­сова борба между пролетариата и буржоазията стана възможно само с помощта на диалектиката. И когато школските наставници на германската бур­жоазия удавиха в блатото на един безсъдържателен еклектизъм спомена за великите немски философи и създадената от тях диалектика, и то до такава сте­пен, че ние сме принудени да призоваваме съвремен­ното природознание да свидетелствува, че диалекти­ката съществува в самата действителност — ние, нем­ските социалисти, сме горди, че произхождаме не са­мо от Сен-Симон, Фурие и Оуен, но и от Кант, Фихте и Хегел.

 

                        Фридрих Енгелс

 

    Лондон, 21 септември 1882 г.

Напечатано в книгата: F. Eпgels.                                        Печата се по текста на книгата

 Die Entwicklung des Sozialismus                                                        Оригиналът на немски 

von der Utopie zur Wissenschaft". 

     Hottingen-Zurich, 1882. 

 --------------

 

 *  „В Германия" — това е грешка на перото. Трябва да се каже: „у германците". Защото колкото неизбежна беше, от ед­на страна, немската диалектика при възникването на научния социализъм, толкова неизбежни бяха при това и развитите ико­номически и политически условия в Англия и Франция. Степен­та на икономическото и политическото развитие на Германия, което в началото на четиридесетте години беше много по-изо- станало, отколкото днес, можеше в най-добрия случай да поро­ди карикатури на социализма (виж „Комунистически манифест", III, І, гл.: „Немският, или „истинският" социализъм"4). Едва след като създалите се в Англия и Франция икономически и полити­чески условия бяха подложени на немско-диалектическата кри­тика — едва тогава можа да бъде получен истински резултат. Така че откъм тази страна научният социализъм не е изключи­телно немски, а е също така и интернационален продукт. (Бе­лежка на Енгелс към немското издание от 1883 г.).

 

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар